O inwestycji

Park Przemysłowo-Technologiczny we Wrockach znajduje się na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń w województwie kujawsko-pomorskim. Powierzchnia działek inwestycyjnych to 4,7965 hektara.

arrowIcon

Atuty inwestycji

Tereny są przeznaczone pod działalność przedsiębiorstw z sektora MŚP. Na terenie Parku trwa realizacja zadania „Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach” dotowanego z Funduszy Europejskich. W ramach zadania do 15.03.2022 wykonane zostaną:

icon

układ drogowy (w tym wykonanie warstwy ścieralnej)

icon

kanalizacja deszczowa

icon

oświetlenie drogowe

icon

kanał technologiczny

icon

kanalizacja sanitarna

icon

sieć wodociągowa

coinsIcon

Łączna wartość projektu:

3.376.205,44 zł

w tym z Funduszy Europejskich:

2.869.774,62 zł

Aspekt komunikacyjny

Wielkim atutem inwestycji jest aspekt komunikacyjny lokalizacji. Przez Wrocki przebiega droga krajowa nr 15 relacji Trzebnica-Ostróda, łącząca Gniezno (przez Inowrocław, Toruń, Kowalewo Pomorskie i Brodnicę) z Ostródą i dalej, przez drogę krajową nr, 16 z Olsztynem.

Oprócz znaczenia regionalnego, droga krajowa nr 15 jest ważnym szlakiem tranzytowym, łączącym Niemcy z Mazurami i Litwą. W odległości 35 km od Parku znajduje się ponadto autostrada A1.

Bliskość ośrodków miejskich

Nieduży dystans dzieli Wrocki od największych ośrodków miejskich w regionie – Toruń położony jest 40 km od terenu inwestycji, zaś Bydgoszcz, gdzie mieści się najbliższe międzynarodowe lotnisko, leży 95 km od Wrocek.

Fundusze Europejskie - Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Kujawsko-pomorksie Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Zadanie pn. "Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach" współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.