Dla inwestorów

Tereny Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach są przeznaczone pod działalność przedsiębiorstw z sektora MŚP.

arrowIcon

Potencjalni inwestorzy

Tereny Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach są przeznaczone pod działalność przedsiębiorstw z sektora MŚP. Do inwestowania na terenie Parku szczególnie zachęcamy firmy, których działania wpisują się w obszary regionalnej strategii integracyjnych specjalizacji, wskazanych w dokumencie „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” (całość dokumentu dostępna tutaj). Obszary inteligentnych specjalizacji to:

 • 01

  główna

  zdrowa i bezpieczna żywność

 • 02

  główna

  zdrowie i turystyka zdrowotna

 • 03

  główna

  zaawansowane materiały i narzędzia

 • 04

  główna

  transport i mobilność

 • 05

  główna

  dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne

 • 06

  horyzontalna

  technologie informacyjno -komunikacyjne (ICT)

 • 07

  horyzontalna

  ekoinnowacje

 • 08

  horyzontalna

  automatyka przemysłowa

Działania trwające w Parku

Na terenie Parku we Wrockach trwa realizacja zadania „Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach” dotowanego z Funduszy Europejskich. W ramach zadania do 15.03.2022 wykonane zostaną:

- Układ drogowy (w tym wykonanie warstwy ścieralnej);
- Kanalizacja deszczowa;
- Oświetlenie drogowe;
- Kanał technologiczny;
- Kanalizacja sanitarna;
- Sieć wodociągowa.

Informacje na temat działek

Teren składa się z trzech działek:
- działka nr 512/1 - 18821 m2;
- działka nr 512/3 - 22843 m2;
- działka nr 512/5 - 6301 m2

Działki mieszczą się przy drodze krajowej numer 15
o szerokości jezdni 7 m.

Orientacyjna cena gruntu
(z uwzględnieniem 23% VAT):

65,00 zł/m2

roads image

Charakterystka terenu

Powierzchnia: 4,7965 ha
Klasa gruntów: VI.
Różnica poziomów terenu: 1 metr.
Ograniczenia wysokości budynków: 18 metrów.
Poziom wód gruntowych: 2,05 m. Brak zanieczyszczeń wód gruntowych.

Na terenie inwestycji przeprowadzono badania geologiczne. Wykazały one brak ryzyka wystąpienia zalań lub obsunięć terenu, a także brak przeszkód podziemnych oraz występujących na powierzchni terenu. Obszar inwestycji nie posiada ograniczeń ekologicznych.

Komunikacja

Najbliższa droga krajowa: działki inwestycyjne umiejscowione są przy drodze krajowej numer 15 relacji Trzebnica-Ostróda. Droga łączy Gniezno (przez Inowrocław, Toruń, Kowalewo Pomorskie i Brodnicę) z Ostródą i dalej, przez drogę krajową nr 16, z Olsztynem. Oprócz znaczenia regionalnego, droga krajowa nr 15 jest ważnym szlakiem tranzytowym, łączącym Niemcy z Mazurami i Litwą. Szerokość jezdni to 7 metrów.

communication icon

Najbliższa autostrada

autosrada A1 - 35 km

communication icon

Najbliższe lotnisko międzynarodowe:

Bydgoszcz - 95 km

communication icon

Kolej:

Brodnica - 18 km

communication icon

Porty morskie:

Gdynia - 195 km

Gdańsk - 180 km

communication icon

Port rzeczny:

Elbląg - 166 km

Elektryczność na terenie inwestycji

Odległość przyłącza elektrycznego od granicy terenu: 1 metr.
Napięcie: 0,4 kV.
Dostępna moc: 2 MW.

Kanalizacja na terenie inwestycji

Odległość przyłącza kanalizacji od granicy terenu: 1 metr.
Dostępna objętość: 420 m3/d.

Fundusze Europejskie - Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Kujawsko-pomorksie Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Zadanie pn. "Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach" współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.