O gminie

Gmina wiejska Golub-Dobrzyń jest największą z gmin powiatu golubsko-dobrzyńskiego (rozciąga się na powierzchni 197,4 km2) i sąsiaduje z pięcioma innymi gminami.

arrowIcon

Lokalizacja Parku

Park Przemysłowo-Technologiczny we Wrockach znajduje się na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń. Gmina zlokalizowana jest w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Siedzibą powiatu oraz gminy jest miasto Golub-Dobrzyń.

O gminie

Gmina wiejska Golub-Dobrzyń jest największą z gmin powiatu golubsko-dobrzyńskiego (rozciąga się na powierzchni 197,4 km2) i sąsiaduje z następującymi innymi gminami:

bullet

zlokalizowanymi również w powiecie golubsko-dobrzyńskim gminami Ciechocin, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno oraz gminą miejską Golub-Dobrzyń;

bullet

zlokalizowaną w powiecie wąbrzeskim gminą Dębowa Łąka, gminą Wąpielsk w powiecie rypińskim oraz gminą Bobrowo, która administracyjnie należy do powiatu brodnickiego.

Gmina Golub-Dobrzyń podzielona jest na 21 sołectw i 57 miejscowości, które w sumie zamieszkiwane są przez ponad 9 tysięcy osób. Średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 44 osoby/km2

W ostatnich latach w gminie prowadzonych jest wiele inwestycji. Obejmują one między innymi przebudowywanie gminnych dróg, budowę ścieżek pieszo-rowerowych i tworzenie miejsc przedszkolnych. W miejscowości Sokołowo powstanie również inkubator przedsiębiorczości.

icon icon icon

Turystyka

Gminę dzięki malowniczemu położeniu wśród lasów cechuje wysoka atrakcyjność turystyczna. Na jej terenie znajdują się jeziora Grodno, Słupno, Owieczkowo, Oszczywilk, jezioro Gajewskie oraz rzeka Drwęca. Przy takim bogactwie naturalnym niezbędne było podjęcie działań związanych z ochroną przyrody. W związku z tym w poczet programu Natura 2000 włączono przebiegającą przez gminę Golub-Dobrzyń Dolinę Drwęcy, w ramach której wydzielony został rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”, obejmujący Drwęcę wraz z dopływem rzeki Ruziec.

Na terenie gminy znajdują się również zabytki takie jak parki dworskie, kościoły czy dom szachulcowy w Antoniewie.

Komunikacja

Atutem lokalizacji Parku jest miejscowa infrastruktura drogowa – przez Wrocki przebiega droga krajowa nr 15, będąca ważnym traktem komunikacyjnym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Najbliższa autostrada – A1 – znajduje się w odległości 35 kilometrów od Wrocek.

Niewielkie są również odległości dzielące Wrocki od największych ośrodków miejskich w regionie – Toruń oddalony jest 40 kilometrów, zaś Bydgoszcz, gdzie mieści się najbliższe międzynarodowe lotnisko, o 95 kilometrów.

Fundusze Europejskie - Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Kujawsko-pomorksie Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Zadanie pn. "Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach" współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.